PDF Print E-mail

FALSTAD KUNST SEMINAR 2009

"Historien, kunsten og samtiden"

Følgende bidro med innlegg på seminaret 24. september 2009:


Marit Paasche (Oslo) er frilans kunsthistoriker, kritiker, kurator og essayist med god oversikt over det norske og det internasjonale samtidskunstfeltet, og over spørsmål knyttet til Kunst i offentlig rom. Hun vil ta for seg relasjonen mellom erindringskultur og estetikk. Å erindre krever en nærmest filmatisk fremstilling av bilder. Hvordan man strukturerer denne fremstillingen og hvilken form man gir den, har vært et av de store sentrale temaene i vestlig kultur etter Holocaust. I dette innlegget vil forholdet mellom erindringskultur og estetikk drøftes med utgangspunkt i Alain Resnais film Hiroshima mon Amour (1966). Er det mulig å erfare gjennom å se? Kan en kollektiv tragedie erfares på basis av bilder? Og i hvilken grad påvirker teknologi hvordan vi forholder oss til det fortidige? Slik spørsmål vil bli diskutert under innlegget, sammen med tanker av Susan Sontag (Regarding the Pain of Others, 2003), og John Dewey (Art as Experience, 1933).

 

Bjørn Myskja (Trondheim) er førsteamanuensis ved filosofisk institutt, NTNU, med forholdet mellom estetikk og etikk som spesiale. Han deltok også på en 2-dagers workshop på Falstad høsten 2007 hvor hensikten var å diskutere muligheter og ’umuligheter’ knyttet til det å presentere kunst i denne konteksten. Han vil snakke om kunst og moral generelt, om Beckett i forbindelse med et av prosjektene, og om musikk og lyd generelt i forbindelse med kunst og moral. Han vil også komme inn på kunstens begrensede effekt i direkte moralsk oppdragelse, men hvordan den likefullt har et radikalt refleksjonspotensial som kan være moralsk betydningsfullt.

Stefan Krankenhagen (Trondheim) er førsteamanuensis ved Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU. Han vil snakke om forholdet mellom kunst og historie i det 20. århundre, og presentere noen generelle tanker og noen konkrete eksempler fra forskjellige kunstformer som prøver å fremstille Holocaust.

Siri Austeen og Roddy Bell (begge Oslo), de to kunstnerne i Falstad Kunst 2009, vil si noe om hvordan de har opplevd utfordringen å skulle lage prosjektforslag til denne konteksten – og om sine tanker om prosjektene i ettertid.

 

 

 

 

Fra venstre: Marit Paasche, Siri Austeen, Roddy Bell, Stefan Krankenhagen, Bjørn Myskja.